Všeobecné Obchodní Podmínky

Obsah

I. Úvodní ustanovení
II. Předmět smlouvy a objednávka
III. Cena, pokuty, faktury
IV. Forma platby
V. Způsob platby
VI. Zabezpečení
VII. Garance spokojenosti
VIII. Odpovědnost za obsah webu
IX. Závěrečná ustanovení

Článek I. – Úvodní ustanovení


Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup na webové stránce http://bohuslavkubes.cz. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu v souladu s občanským zákoníkem v platném znění, jejímž předmětem je koupě a prodej hodnotného produktu v elektronické, tištěné, členské nebo mediální podobě (dále jen „Produkt“).

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je autor produktů Bohuslav Kubeš (dále jen poskytovatel)

se sídlem: Plzeňská 600/55, České Budějovice 37004.

: 06864562 – Sp. značka: Ž/1407/2018/ABo/1030658   |   DIČ: CZ6903181263

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem, neupravené obchodními podmínkami, se řídí ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníka v platném znění. Předmět smlouvy je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.

Objednávkou tohoto produktu přijímáte, že jakékoliv použití informací z obsahových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.

Článek II. – Předmět smlouvy a objednávka

Předmětem smlouvy je nákup a prodej produktu. Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje prodávající na stránce http://bohuslavkubes.cz.

Možnosti členských výhod


Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://bohuslavkubes.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Článek III. – Cena, pokuty, faktury


Cena. Ve shrnutí přihlášky najdete všechny ceny služeb, dle hodnoty produktů, na stránkách http://bohuslavkubes.cz s DPH.

Smluvní pokuta. Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

Faktura. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

Článek IV. – Forma platby

 • Platba je jednorázová, bez splátek. Kupující kupní cenu uhradí ihned po odeslání objednávkového formuláře.
 • Bankovní spojení:
  FIOBANKA: 2601210758/2010
  IBAN: CZ4420100000002601210758
  BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
  Adresa
  Bohuslav Kubeš
  Plzeňská 600/55
  České Budějovice
  37004

Článek V. – Způsob platby


Platební metody v tuto chvíli nejsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-line bankovních převodů.

Možnost plateb:

 • Bankovním příkazem z účtu, dle faktury 

Článek VI. – Zabezpečení


Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Článek VII. – Garance spokojenosti


Za své produkty poskytovatel ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Pokud kupující do 14 dnů od zaplacení usoudí, že pro něj produkt není, prodávající vrací kupní cenu zpět.

Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti provede kupující elektronickou formou na tento email: info@bohuslavkubes.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně produktu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem.

Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného produktu.

Článek VIII. – Odpovědnost za obsah webu


Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Článek IX. – Závěrečná ustanovení


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne započetí smlouvy. Prodávající je oprávněn změnit obchodní podmínky, pro kupujícího je závazné znění obchodních podmínek v okamžiku nákupu.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ