VOP

Všeobecné Obchodní Podmínky

Obsah

I. Úvodní ustanovení
II. Předmět smlouvy a objednávka
III. Cena, pokuty, faktury
IV. Forma platby
V. Způsob platby
VI. Zabezpečení
VII. Garance spokojenosti
VIII. Odpovědnost za obsah webu
IX. Závěrečná ustanovení

Článek I. – Úvodní ustanovení


Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup na webové stránce https://bohuslavkubes.cz. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu v souladu s občanským zákoníkem v platném znění, jejímž předmětem je koupě a prodej hodnotného produktu v elektronické, tištěné, členské nebo mediální podobě (dále jen „Produkt“).

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je autor produktů Bohuslav Kubeš (dále jen poskytovatel)

se sídlem: Plzeňská 600/55, České Budějovice 37004.

: 06864562 – Sp. značka: Ž/1407/2018/ABo/1030658   |   DIČ: CZ6903181263

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem, neupravené obchodními podmínkami, se řídí ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníka v platném znění. Předmět smlouvy je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.

Objednávkou tohoto produktu přijímáte, že jakékoliv použití informací z obsahových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.

Produkty

Produktem se rozumí:

 • elektronická kniha (e-book)
 • on-line kurz spustitelný pouze na stránkách https://bohuslavkubes.cz v termínu zahájení a potom kdykoliv

po vyplnění příslušného objednávkového formuláře v požadované výši jednorázovou platbou, vybranou metodou a měnou.

Článek II. – Předmět smlouvy a objednávka

Předmětem smlouvy je nákup a prodej produktu. Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje prodávající na stránce https://bohuslavkubes.cz.

Možnosti členských výhod


Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://bohuslavkubes.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Článek III. – Cena, pokuty, faktury


Cena je uvedena v příslušném objednávkovém formuláři ve dvojím výběru pro Kč (Koruna) a € (Euro). Ve shrnutí přihlášky najdete všechny ceny služeb, dle hodnoty produktů, na stránkách https://bohuslavkubes.cz s DPH. Sazba DPH je 21%.

Smluvní pokuta. Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

Faktura. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

Článek IV. – Forma platby

Platba je jednorázová, na splátky není možná. Kupující kupní cenu uhradí ihned po odeslání objednávkového formuláře.

Bankovní spojení:
FIOBANKA: 2601210758/2010
IBAN: CZ4420100000002601210758
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Adresa
Bohuslav Kubeš
Plzeňská 600/55
České Budějovice
37004
Telefon: 00420 725475015

Článek V. – Způsob platby


Platební metody v tuto chvíli nejsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-line bankovních převodů.

Možnost plateb:

 • Bankovním příkazem na korunový účet prodávajícího
 • Rychlými platebními metodami: platební kartou Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro
Odstoupení od smlouvy – reklamační řád

Za kurz „Odemkni svůj poklad“ prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 14 dnů od začátku kurzu. V této lhůtě má kupující právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu, lhůta pro odstoupení začíná běžet následující den po doručení předmětu koupě.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například: dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nejlépe však e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. 

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti provede kupující elektronickou formou na tento email: info@bohuslavkubes.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně produktu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem na účet zákazníka.

Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného produktu.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

{vyplňte tento formulář a pošlete (pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy) v tomto znění}

 1. Oznámení o odstoupení od smlouvy 
 2. Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu)
 3. Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží
 4. Datum objednání /datum obdržení
 5. Jméno a příjmení spotřebitele
 6. Adresa spotřebitele
 7. Podpis spotřebitele (jen když je tento formulář zasílán poštovním dopisem) 
 8. Datum – Nehodící se škrtněte nebo doplňte údaje.

Článek VI. – Zabezpečení


Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Článek VII. – Garance spokojenosti


Za produkt on-line kurz „Odemkni svůj poklad“ poskytovatel ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Pokud kupující do 14 dnů od zaplacení usoudí, že pro něj produkt není, prodávající vrací kupní cenu zpět.

Článek VIII. – Odpovědnost za obsah webu


Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Obsah webových stránek https://bohuslavkubes.cz jsou informačního a motivačního charakteru. Za neuvážený čin nebo rozhodnutí návštěvníka stránek nebere vlastník stránek odpovědnost.

Článek IX. – Závěrečná ustanovení


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne započetí smlouvy. Prodávající je oprávněn změnit obchodní podmínky, pro kupujícího je závazné znění obchodních podmínek v okamžiku nákupu.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ